OT-bjælken (omvendt T-bjælke) bruges bla. til vores betonbroer.

OT-bjælken produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 15050 og leveres CE-mærkede. Se mere under Certifikater.

Elementgeometri

 

Hovedmål

 

 

Udsparinger

Der laves som standard ikke udsparinger. Efter aftale kan der laves små udsparinger.

Indstøbningsdele

Der indstøbes som standard lejeplader og udragende bøjler

Projektering og beregning

Forudsætninger

Generelt
Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. punkfundamenter fremgår ydeevnedeklarationen. Download gældende udgave her.

Kontrolklasse
Broelementer produceres som standard i skærpet kontrolklasse.

Miljøpåvirkning
Broelementer produceres som standard i ekstra aggressiv miljøpåvirkning. Eksponerede lineender korrosionsbeskyttes med epoxy baseret materiale.

Betonstyrker
Broelementer produceres som standard i styrkeklasse 45/55 med max. 16 mm tilslag. Grusmaterialer, der anvendes, er klassificeret til miljøpåvirkning E, iht. DS/EN 12620, suppleret med krav i DS 2426.

Cementen er Aalborg Portland Rapid, der er klassificeret som CEM I 52,5 N (MS/LA/<2).

Dette er en moderat sulfatbestandig cement (MS), hvilket anses for fuldt tilstrækkelig for brodækket, der kun er i kontakt med opfyld (grus). Betonen svarer til de krav, der er specificeret i DS/EN 1992-2, hvor miljøpåvirkningrne er angivet til XD3 og XF4. Da der ikke er kontakt med jord eller grundvand, er der ikke aggressiv kemisk miljøklassificering.

Armering

Tolerancer
Elementerne overholder gældende tolerancer, der kan ses her.

Overflader
OT-bjælkerne udføres med en overflade svarende til BO 43/ 42.

Bæreevne

Bjælker eftervises sagsspecifikt med en statisk beregning, som specificerer beton- og stålkvaliteter, armeringsmængde og – udformning. Beregningen indeholder minimum nedenstående punkter

Regningsmæssigt last
Den regningsmæssige momentbæreevne Mud og regningsmæssige forskydningskapacitet, Vud eftervises at være større end det regningsmæssige belastning inkl. bjælkens egenvægtsmoment

Revnelast
Revnemomentet Mk er den anbefalede maks. værdi for den karakteristiske belastning inkl. bjælkens egenvægtsmoment. Det er forudsætningen for, at bjælken kan regnes revnefri i deformationsberegningerne. Alternativt skal det sikres, at der er tryk over hele tværsnittet ved hyppig last.

Balancelast
Balancemomentet Mbal er momentet, hvor tværsnittet på bjælkemidten har jævnt tryk over hele tværsnittet og dermed minimale langtidsdeformationer. Som følge af forskellen i momentkurven for forspænding og belastning, kan det opnåede Mbal ved normal last overskrides med ca. 50%, før der opstår større deformationer i bjælken.

Svind og krybning under lagerperioden giver en mindre forøgelse af pilhøjden. Dette udgør ca. 10%, hvorfor der kan tillades en samlet overskridelse af balancemomentet på ca. 60%.

Vederlag
Der skal under projektering af vederlag tages hensyn til betonens svind og krybning, f.eks. ved at indlægge glideleje i den ene ende. Endvidere skal der tages hensyn til ændringer af pilhøjden og den dermed følgende vinkeldrejning ved vederlaget. Ved lejetryk over ca. 10 – 12 MPa skal vederlagsforhold vurderes, og der skal evt. udføres særlige foranstaltninger.

Dette kan aftales med BETONELEMENTs teknikere.

Pilhøjde
Deformationer og pilhøjder beregnes med de sædvanlige elasticitetsteoretiske formler. Der regnes med urevnet tværsnit, hvorfor det skal sikres, at den karakteristiske revnekapacitet ikke er overskredet. Ellers vil deformationer blive væsentlig større end beregnet.

De beregnede deformationer baseres på den oplyste lasttilfælde, en jævn fordelt last. Da dimensionsgivende lasttilfælde oftest overstiger de aktuelt forekomne laster, vil nedbøjninger typisk være mindre end de beregnede og pilhøjde kan ende større end beregnet.

Pilhøjdeberegningerne er vejledende, baseret på ca. 14 dages lagring. De endelige pilhøjder vil variere som følge af lagringsbetingelser, modenhed mm. Som hovedregel +/- 50 %, min +/- 10 mm, i forhold til angivne værdier.

Specielt for brobjælker, der indgår i en komposit konstruktion med insitu betonen, er det vigtigt at tage leveringspilhøjde og slutpilhøjde vurderinger med i betragtning.