SIB, IB og RB-bjælker er alle forspændte elementer, og de kan anvendes i alle former for byggeri, hvor der er brug for stor stivhed og spændvidde. SIB-bjælkerne anvendes fortrinsvis som tagbjælker, mens IB og RB-bjælker både anvendes som tag- og etagebjælker.

SIB, IB og RB-bjælker produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13225 og leveres CE-mærkede. Se mere under certifikater.

Elementgeometri

Hovedmål

SIB – sadeltagsbjælker

SIB-bjælkerne producers som standard med følgende tværsnitsdimensioner.

SIB typeb mmh i kip mm
24/72
24/84
24/96
24/108
240720
840
960
1080
30/96
30/108
30/120
30/132
30/144
30/156
300960
1080
1200
1320
1440
1560
36/96
36/108
36/120
36/132
36/144
36/156
360960
1080
1200
1320
1440
1560
42/132
42/144
42/156
42/168
42/180
42/192
42/204
42/216
4201320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
48/132
48/144
48/156
48/168
48/180
48/192
48/204
48/216
4801320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160

SIB-bjælker fremstilles i de 3 viste hovedtyper. De har alle I-tværsnit over hovedparten af længden, hvor tværsnittet er rektangulært.

Bjælkerne betegnes SBI b/h, hvor b er bredden af hoved og fod, og h er højden af tværsnittet ved kip.

Længdesnit:
SIB-bjælker har hældning 1:15 på oversiden.

SIB-bjælker har massivt tværsnit ved enderne. Længden af disse massive endestykker afhænger af bjælkelængden, det mulige antal I-formpaneler samt i visse tilfælde af belastningen.

De angivende vægte på SIB-bjælkerne er omtrentlige, på grund af forskelle i de rektangulære endestykkers længde. I tabellerne er bjælkernes vægt angivet i kN

SIB-bjælkerne udføres som standard med pilhøjde.

Elementerne kan efter aftale udføres med andre tværsnit.

IB-bjælker

IB-bjælkerne producers som standard med følgende tværsnitsdimensioner.

IB typeb mmh mmVægt RB profil
kg/m
Vægt i profil
kg/m
30/60
30/72
30/84
30/96
30/108
300600
720
840
960
1080
441
529
617
709
794
294
323
353
382
412
36/60
36/72
36/84
36/96
36/108
36/132
360720
840
960
1080
1320
635
741
847
953
1164
429
476
523
570
565
42/96
42/108
42/132
420960
1080
1320
988
1111
1358
664
729
760
48/96
48/108
48/132
480960
1080
1320
1129
1270
1552
806
888
954

IB-bjælkerne er lige bjælker med samme højde over hele længden. De betegnes IB b/h, hvor b og h er henholdsvis bredde og højde af tværsnittet i cm.

IB-bjælkerne har lige som SIB-bjælkerne I-tværsnit over hovedparten af længden og rektangulært tværsnit ved enderne. IB-bjælker har massivt tværsnit ved enderne. Længden af disse massive endestykker afhænger af bjælkelængden og det mulige antal I-formpaneler samt i visse tilfælde af belastningen.

De angivende vægte på IB-bjælken er omtrentlige, på grund af forskelle i de rektangulære endestykkers længde. I tabellerne bjælkernes vægt angivet i kN

IB-bjælkerne udføres som standard med pilhøjde.

Elementerne kan efter aftale udføres med andre tværsnit.

RB-bjælker

RB-bjælkerne produceres som standard med følgende tværsnitsdimensioner.

RB-bjælker produceres som standard med følgende bredder (b):

  • 180
  • 240
  • 360
  • 420
  • 480
  • 500
  • 600

Højden (h) er i princippet vilkårlig op til 2000 mm.

RB-bjælkerne er lige bjælker med samme højde over hele længden. De betegnes RB b/h, hvor b og h er henholdsvis bredde og højde af tværsnittet i cm.

RB-bjælkerne har rektangulært tværsnit over hele længden. Elementerne kan efter aftale udføres med andre tværsnit. RB-bjælker udføres som standard med pilhøjde. I RB-tabellen er vægten anført i kN/m.

Affasninger

Produceres som standard med 10 x 10 mm affasning på undersiden og oversiden.

Udsparinger

Under hensyntagen til armering, stålforme og elementets bæreevne kan der foretages udsparinger i bjælkerne til rørgennemføring, ventilation m.v.

Indstøbningsdele

Løft
I bjælker indstøbes normalt 2 wireløft som standard, hvor det vurderes, at løftesystemet er anvendeligt. I specielle tilfælde kan det være nødvendigt at indstøbe 4 wireløft.

Lejeplader
Elementerne leveres som standard med lejeplader i sort udførelse. Der medregnes lejeplader for bjælkens vederlag og som anført i projektet.

Alle lejeplader regnes udført med svejsninger i udførelsesklasse  EXC1 eller EXC2.

For lejeplader der skal udføres i udførelsesklasse EXC 3 kræves specifik aftale.

Forankring mellem søjle/bjælke/dæk
Til forankring mellem søjler og bjælker anvendes som standard et ø50 korrugeret rør for dornhul.

Til forankring mellem bjælker og dæk indstøbes ø50 PVC-rør eller inserts i kroppen for fugearmering.

Andre indstøbningsdele
Andre indstøbningsdele som f.eks. udragende armering i oversiden til sammenstøbning med dækkets overbeton, specialbeslag, svejseplader, ankerskinner, inserts, afstivningsinserts, etc. kan tilkøbes efter aftale.

Samlinger og detaljer

Projektering og beregning

Forudsætninger

Generelt
Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. SIB, IB og RB bjælker fremgår af ydeevnedeklarationen. Download gældende udgave her.

Bjælkerne produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13225 og leveres CE-mærkede.

Kontrolklasse
SIB, IB og RB-bjælker produceres som standard i skærpet kontrolklasse.

Miljøklasse
SIB, IB og RB-bjælker produceres som standard i passiv miljøklasse. Kan efter aftale også produceres til anvendelse i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse. SIB-bjælker med bredde på 420 mm kan dog højest opfylde krav til moderat miljøklasse. Til byggeri, hvor enderne er synlige eller miljøklassen kræver det, kan bjælkerne efter aftale leveres med forseglede endeflader mod beregning.

Betonstyrker
SIB, IB og RB bjælker produceres som standard i styrkeklasse 45.

Armering

Tolerancer
Elementerne overholder gældende tolerancer, der kan ses her.

Overflader
Konsolbjælkerne udføres med en overflade svarende til BO 43/ 42.

Bæreevne

Forspændte IB, SIB og RB bjælker eftervises sagsspecifikt med en statisk beregning, som specificerer beton- og stålkvaliteter, armeringsmængde og -udformning. Beregningen indeholder minimum nedenstående punkter.

Bæreevnetabeller

IB-bjælker

RB-bjælker

Regningsmæssigt last

Den regningsmæssige momentbæreevne Mud og regningsmæssige forskydningskapacitet, Vud eftervises at være større end det regningsmæssige belastning inkl. bjælkens egenvægtsmoment

Revnelast

Revnemomentet Mk er den anbefalede maks. værdi for den karakteristiske belastning inkl. bjælkens egenvægtsmoment. Det er forudsætningen for, at bjælken kan regnes revnefri i deformationsberegningerne. Alternativt skal det sikres, at der er tryk over hele tværsnittet ved hyppig last.

Balancelast

Balancemomentet Mbal er momentet, hvor tværsnittet på bjælkemidten har jævnt tryk over hele tværsnittet og dermed minimale langtidsdeformationer. Som følge af forskellen i momentkurven for forspænding og belastning, kan det opnåede Mbal ved normal last overskrides med ca. 50%, før der opstår større deformationer i bjælken.

Svind og krybning under lagerperioden giver en mindre forøgelse af pilhøjden. Dette udgør ca. 10%, hvorfor der kan tillades en samlet overskridelse af balancemomentet på ca. 60%.

Derfor anbefales det, at momentet fra den kvasi permanente last ikke overskrider Mbal multipliceret med 1,6.

Vederlag

Der skal under projektering af vederlag tages hensyn til betonens svind og krybning, f.eks. ved at indlægge glideleje i den ene ende. Endvidere skal der tages hensyn til ændringer af pilhøjden og den dermed følgende vinkeldrejning ved vederlaget. Ved lejetryk over ca. 10 – 12 MPa skal vederlagsforhold vurderes og evt. skal der udføres særlige foranstaltninger. Dette kan aftales med BETONELEMENTs teknikere.

Pilhøjde

Deformationer og pilhøjder beregnes med de sædvanlige elasticitetsteoretiske formler. Der regnes med urevnet tværsnit, hvorfor det skal sikres, at den karakteristiske revnekapacitet ikke er overskredet. Ellers vil deformatioer blive væsentlig større end beregnet.

De beregnede deformationer baseres på den oplyste lasttilfælde, en jævn fordelt last. Da dimensionsgivende lasttilfælde oftest overstiger de aktuelt forkomne laster, vil nedbøjninger typisk være mindre end de beregnede og pilhøjde kan ende større end beregnet.

Pilhøjde beregningerne er vejledende, baseret på ca. 14 dages lagring. De endelige pilhøjder vil variere som følge af lagringsbetingelser, modenhed mm. Som hovedregel +/- 50 %, min +/- 10 mm, i forhold til angivne værdier.

Specielt ved lange bjælker med relativ ringe højde, bør leveringspilhøjden tages i betragtning ved projekteringen. Ved udformning af tilstødende konstruktioner kan det på tilsvarende vis være nødvendigt at tage hensyn til bjælkernes nedbøjning forårsaget af belastningerne. Her bør en vurdering af den samlede konstruktion (evt. med sammenstøbning med dækfuger) danne grundlaget.

Brand

Der foretages en projektspecifik brand eftervisning af bjælkerne, hvis det er krævet i projektet.

Normalt vil bjælker kunne dimensioneres til REI 60 A2. For de bredere tværsnit vil det være muligt at opnå REI 120, hvis bjælken ikke er udnyttet fuldt ud.