Betonvægge anvendes i alle former for byggeri – boliger, kontor og industri, hvor der stilles krav til en rationel industriel produktion

Elementerne leveres individuelt tilpasset det aktuelle byggeri. Typisk udført i standard specifikationer med projekt tilpasset geometri – men individuelle projekt specifikationer kan også opfyldes. –

Vægelementer kan indgå som bærende eller ikke-bærende skillevægge, bagmure, lydvægge og udfyldningsvægge.

Vægge produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 14992 og leveres CE-mærkede. Se mere under vores certifikater.

Vægge kan også udføres af letbeton.

Elementgeometri

Hovedmål

Vægelementer produceres standard i tykkelserne 100, 120, 150, 180, 200, 240 og 300 mm. Andre dimensioner kan udføres efter aftale. Som hjælp til fastsættelse af vægtykkelser se CRH armeringsprincipper.

Vægelementer udføres i højder op til max 3750 mm, men standard kan elementer med højde > 3050 mm forventes leveret som vendeelementer, hvilket betyder at disse skal vendes ved montage på byggepladsen.

Elementerne udføres i længde op til 10000 mm afhængig af krankapacitet og transport på standardbiler.

Af hensyn til elementets samlede vægt kan største højde og største længde ikke altid tilbydes. Maksimalvægten er som udgangspunkt 10 tons. Elementer med større samlet vægt kan udføres efter aftale.

Udsparinger

Udsparinger, vindues- og døråbninger udføres som standard uden smig.

Skørter

Der kan efter aftale lave skørt på væggene. Tværsnit på skørter udføres efter følgende skema, idet d2 vælges således, at d1 >= 60 mm.

d2Anvendelse
40Sidevederlag uden kantstøbning
90Sidevederlag med kantstøbning
90Endevederlag i 150 og 180 mm vægge
120Endevederlag i 200, 240 og 300 mm vægge

Konsoller

Der kan påstøbes konsoller på væggene efter aftale. Konsollerne leveres altid med lige underside. Geometri og designværdier for linjekonsoller på vægge fremgår af vores armeringsprincipper.

Affasning

Elementerne leveres som udgangspunkt uden affasninger. Efter aftale kan siderne på væggene forsynes med en affasning på 10 x 10 mm.

Indstøbningsdele

Løft
Som standard indstøbes frimdaløft i vægelementer. Alle vægelementer leveres med 2 løft. Elementer, som skal vendes på byggepladsen, leveres med 4 løft.

Murbindere
Murbindere indstøbes efter aftale. Hvor aftalen ikke specificerer andet indstøbes standard 6 bindere pr. m2.

Afstivningsinserts
Til fastgørelse af montagestøtter er vægelementerne som standard forsynet med 2 stk. inserts. Typisk anvendes M16 med en udtræksværdi på 16 kN.

Normalt placeres disse minimum 2/3 af elementhøjden oppe på elementet. Dog kan elementgeometrien betyde, at det er nødvendigt at placere afstivningsinserts i anden placering.

Rækværksinserts
Rækværksinserts isættes efter aftale. Standard anvendes M16 inserts.

Forankring mellem væg/dæk
Der kan efter aftale indstøbes strittere i væggene. Standard er K8 strittere (fyk=500MPa). Strittere er bukket ved levering og skal rettes ud i forbindelse med montage. Alternativt kan aftales, at der indstøbes K12. Disse leveres udragende.

Stritterne placeres pr. 500 mm, hvis andet ikke er aftalt.

El-indstøbninger
El-indstøbninger udføres i henhold til vores standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om dåsetype, rørføringer og udsparinger.

Standard anvendes FUGA dåser.

Efter aftale kan der indstøbes Eurodåser – der anvendes som standard en AU 60.5 fra ABB. Ander typer kan istøbes efter aftale.

Vedrørende placering, fastgørelse og tilslutning i byggefasen henvises til BPS – vejledning nr. 22: ”EL – installationer i betonelementbyggeri”, samt Branchevejledning ”EL-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton” med rettelsesblad nr. 1, dog med nye FUGA Air indstøbningsdåser.

En oversigt over vores standarder for el-indstøbninger kan findes her.

VVS
VVS-udsparinger i vægge udføres i henhold til vores standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om armaturplacering og rørføring.

En oversigt over vores standarder for VVS-udsparinger kan findes her.

Ventilation
Ventilationsudsparinger i vægge udføres i henhold til vores standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om udsparingsplacering og rørdimension.

En oversigt over vores standarder for ventilationudsparinger kan findes her.

Lejeplader
Der kan efter aftale indstøbes lejeplader i elementerne i konsekvensklasse CC1 og CC2.

Pladerne leveres standard med 2 påsvejste Köko bolte.

For kraftoverførende lejeplader i CC3 kræves specifik aftale.

Korrugeret rør og stigbøjler
Der kan efter aftale indstøbes korrugerede rør. Disse kræver minimum en vægtykkelse på 150 mm. Der anvendes som standard Ø70, Ø80 og Ø100 rør (de angivende dimensioner er indvendige mål – for udvendigt mål lægges 8 mm til)

Alternativt kan der efter aftale indstøbes stigbøjler.

Se desuden vores vejledning til valg af korrugerede rør på dette link. Vejledningen dækker slapt armeret forbindelser samt korrugeret rør i forbindelse med efterspænding.

Andre indstøbningsdele
Andre indstøbningsdele kan indstøbes efter aftale.

Vægge som elevatorlåg

Hvor vægge anvendes til elevator eller trappelåg tilbydes et dornhul til montage af elevatoren.

Samlinger og detaljer

Der anvendes standard 20 mm fuge mellem elementerne.

Standard fugelås

Vægelementernes sidekanter kan udføres med fortandede sider med udragende bøjler.

Bøjleafstanden er som udgangspunkt 600 mm. Efter aftale kan de sættes med en afstand på 900 eller 300 mm.

Ved placering i væggens flader skal der tages hensyn til, at dæklag til armering skal øges.

Find oversigten over mulige samlinger samt tilhørende bæreevner her.

Bygningsfysik

Lyd

Vægelementernes lydisoleringsevne afhænger primært af væggens vægt pr. m2 og kvaliteten af fugeudstøbning og understopning, samt de tilstødende konstruktioners egenskaber over for lydisolering. Der henvises til SBI anvisninger 237 og Betonelement-Foreningens Bulletin 1, ”Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer”.

Projektering og beregning

For at sikre optimale produktionsforhold er det vigtigt, at armeringsprincipperne angivet i følgende dokument følges. Kontakt BETONELEMENT for uddybninger. 

Forudsætninger

Generelt
De generelle materiale specifikationer findes på siden “Materialer”, og deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. betonvægge fremgår af ydeevnedeklarationen. Download gældende udgave her.

Betonvægge produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 14992 og leveres CE-mærkede.

Kontrolklasse
Vægelementer produceres standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse
Vægelementer produceres standard i passiv miljøklasse. Kan produceres til anvendelse i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse, efter aftale.

Overflader
Elementernes overflader laves i henhold til bips A24.

Skillevægge:
Formbunden udføres standard som en BO22. Opsiden udføres standard som en BO23

Bagmure:
Formbunden udføres standard som en BO22. Hvis der er murbindere i elementet udføres overfladen som en CRHO45, mens den udføres som en CRHO33 uden murbindere i elementet.

Betonstyrker
Vægelementer produceres som standard med en styrke på 35 MPa. Kan også produceres i højere styrkeklasser efter aftale.

Armering

Tolerancer
Elementerne overholder gældende tolerancer, der kan ses her.

Brudbæreevne

Bæreevnen afhænger af betonstyrken, vægtykkelsen, væghøjden, armeringen og excentriciteten af de lodrette kræfter.

Væggene projekteres med udgangspunkt i beregningsprogrammer udviklet af Betonelement-Foreningen

Brand
Den brandtekniske klassifikation afhænger af vægtykkelse, væghøjde og armeringsplacering. Følgende værdier kan, afhængig af væghøjden, opnås for bærende bygningsdele:

  • REI 60 A2 (BS60) med vægtykkelse ≥ 120 mm
    (ved et ca. dæklag på armeringen på 25 mm).
  • REI 120 A2 (BS120) med vægtykkelse  ≥180 mm
    (ved et ca. dæklag på armeringen på 35 mm).