Søjler anvendes i forbindelse med byggeriets bærende konstruktion og giver desuden mulighed for arkitektonisk spændende løsninger. Søjler, såvel runde som firkantede, leveres i en række standardstørrelser og i helt individuelle udformninger.

Søjler anvendes dog hovedsagelig til bæring af bjælker. De kan benyttes som simpelt understøttet eller som indspændt i punktfundamenter, hvor søjlerne kan indgå i byggeriets hovedstabilitet. Søjler udføres som standard slapt armerede, men kan efter aftale udføres forspændte.

Søjler produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13225 og leveres CE-mærkede. Se mere under certifikater.

Elementgeometri

Hovedmål

Rektangulære og kvadratiske søjler
Rektangulære og kvadratiske søjler produceres som standard med:

  • Bredder fra min. 180 mm og med 60 mm spring op til 840 mm.
  • Tykkelser fra min. 180 mm og med 60 mm spring op til 840 mm.
  • Længde op til 20 m.

Søjlerne kan også leveres som T-søjler

Runde søjler
Runde søjler udføres med følgende standarddiameter:

ø200, ø230, ø250, ø280, ø300, ø350, ø360, ø400, ø420, ø450, ø500, ø550, ø650, ø700, ø750, ø800 og ø1000.

Runde søjler kan udføres i længder op til 7250 mm. Ved længder herover kan søjlerne produceres som to halvdele med samlingsbeslag, der efterfølgende giver mulighed for samling af søjlerne under montagen. Runde søjler kan udføres med kapitæl.

Udsparinger

Under hensyntagen til armering, stålforme og elementets bæreevne kan der foretages udsparinger i søjlerne til rørgennemføringer, fugearmering, mv.

Indstøbningsdele

Løft
I rektangulære søjler indstøbes som standard huller for løftedorne, og i T-søjler indstøbes huller for løftedorne eller frimedaløft.

I runde søjleelementer indstøbes som standard et frimeda løft eller en løfteinserts.

Andre løftetyper kan indstøbes efter aftale.

Afstivningsinserts
Til fastgørelse af montagestøtter er søjler forsynet med minimum 2 stk. inserts. Typisk anvendes M16 for en udtræksværdi på 16 kN. Normalt placeres de minimum 2/3 af elementhøjden oppe på elementet. For rektangulære søjler kan inserts til afstivning indstøbes i de 3 sider. Indstøbning i den 4 side (formbunden) bør undgås.

Lejeplader
I det omfang det fremgår af projektmaterialet er lejeplader på søjler medregnet som standard i sort udførelse i konsekvensklasse CC1 og CC2.

Pladerne leveres som standard med 2 eller 4 påsvejste Köko bolte. Dette afhænger af dimensionen på lejepladen.

For kraftoverførende lejeplader i CC3 kræves specifik aftale.

Forankring mellem søjler/bjælker
Ved forankring i toppen af søjler til bjælker etc., anvendes udsparingshuller for dorne eller indstøbte inserts. Dette udføres efter aftale.

Andre indstøbningsdele
Andre indstøbningsdele som korrugerede rør, søjlesko, stigbøjler etc., kan indstøbes efter aftale.

 

Konsoller

Kvadratiske og rektangulære søjler kan laves med konsoller efter aftale. Konsollerne leveres altid med lige underside. Af hensyn til dimensionering af konsollerne bør udkragningen af konsollen være mindre end 2 x konsolhøjde. Det nødvendige design eller geometriske konsolbredde herunder den nødvendige armering bør kunne centreres omkring lastens placering. Rektangulære søjler kan efter aftale udføres med konsol i 1, 2, 3 eller 4 retninger.

Runde søjler kan laves med kapilar i toppen.

Affasning

Rektangulære søjler kan efter aftale leveres med affasninger. Affasningen er som udgangspunkt  10x10mm.

Samlinger og detaljer

Søjlernes sider kan efter aftale forsynes med forskydningslåse.

Søjler leveres som standard med wireboxe. Afstanden er som udgangspunkt 900/600/300 mm.

Hvis der er behov kan der efter aftale leveres vægge med en fortandet støbesamling og K8 bøjler. Opmærksomheden henledes på, at denne er 45 mm dyb, hvilket der skal tages hensyn til ved fastlæggelse af armeringen i søjlen.

Der anvendes standard 16 mm fuge mellem elementerne.

Projektering og beregning

Forudsætninger

Generelt
Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. søjler fremgår af ydeevnedeklarationen. Download gældende udgave her.

Søjler produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13225 og leveres CE-mærkede.

Kontrolklasse
Søjler produceres som standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse
Søjler produceres som standard i passiv miljøklasse. Kan også produceres til anvendelse i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse efter aftale.

Overflader
Elementernes overflader laves i henhold til bips A24.

Kvadratiske og rektangulære søjler:

  • Formbund: BO22
  • Formsider: BO31
  • Opside: BO23

Runde søjler:

  • Formsider: BO22
  • Opside: BO23


Betonstyrker
Søjlerne produceres som standard med en styrke på 35 eller 45 MPa.

Armering

Tolerancer
Elementerne overholder gældende tolerancer, der kan ses her.

Bæreevne

Bæreevnen afhænger af en statisk beregning, som specificerer armeringsmængde, stålkvaliteter og udformning.

Søjlerne kan projekteres med udgangspunkt i beregningsprogrammer udviklet af Betonelement-Foreningen

Brand

Den brandtekniske klassifikation afhænger af søjletykkelse, søjlehøjde og armeringsplacering. Normalt vil søjler kunne dimensioneres til REI 60 A2 og for ikke fuldt udnyttede tværsnit vil REI 120 være muligt.