Massive dæk fra BETONELEMENT er et alternativ til huldæk, hvor der er eksempelvis store ophængskræfter, krav til større egenvægt (både i forhold til lyd og evt. modvægt til udkragede altaner) eller insitu støbte dæk, hvor en hurtigere byggefase ønskes.

Dækkene er typisk simplet understøttet, forspændte dæk men kan udføres med supplerende slap armering, hvorved der kan opnås en større fleksibilitet, end tilfældet er med huldæk.

Massive dæk produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 1168 og leveres CE-mærkede.  Se mere under vores certifikater.

Elementgeometri

Hovedmål

Massive dæk kan leveres med en bredde op til 2400 mm. Dækkene kan laves med en tykkelse fra 150 mm op til 300 mm og længde op 10000 mm for de tykkeste dæk.

Tværsnit 1200 mm

Tværsnit 2400 mm

Udsparinger

Der kan udføres udsparinger efter aftale.

Projektering og beregning

Massive dæk projekteres i henhold til gældende Eurocodes.

Forudsætninger

Generelt
Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. massive dæk fremgår af ydeevnedeklarationen. Download gældende udgave her. 

Kontrolklasse
Massive dæk produceres i normal kontrolklasse.

Miljøpåvirkning
Massive dæk produceres standard i passiv miljøpåvirkning. Kan også efter aftale produceres til anvendelse i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøpåvirkning.

Overflader
Dækundersiden leveres som en BO28.

Betonstyrker
Massive plader produceres som standard med en styrke på 35 MPa.

Armering

Tolerancer
Elementerne overholder gældende tolerancer, der kan ses her

Bæreevne

Massive dæk eftervises sagsspecifikt med en statisk beregning, som specificerer beton- og stålkvaliteter, armeringsmængde og -udformning. Beregningen indeholder som minimum nedenstående punkter.

Regningsmæssigt last
Den regningsmæssige momentbæreevne Mud og regningsmæssige forskydningskapacitet, Vud eftervises at være større end den regningsmæssige belastning inkl. bjælkens egenvægtsmoment.

Revnelast
Revnemomentet Mk er den anbefalede maks. værdi for den karakteristiske belastning inkl. bjælkens egenvægtsmoment. Det er forudsætningen for, at bjælken kan regnes revnefri i deformationsberegningerne. Alternativt skal det sikres, at der ved hyppig last er tryk over hele tværsnittet.

Balancelast
Balancemomentet Mbal er momentet, hvor tværsnittet på bjælkemidten har jævnt tryk over hele tværsnittet og dermed minimale langtidsdeformationer. Som følge af forskellen i momentkurven for forspænding og belastning kan det opnåede Mbal ved normal last overskrides med ca. 50%, før der opstår større deformationer i bjælken.

Svind og krybning under lagerperioden giver en mindre forøgelse af pilhøjden. Dette udgør ca. 10%, hvorfor der kan tillades en samlet overskridelse af balancemomentet på ca. 60%.

Derfor anbefales det, at momentet fra den kvasi permanente last ikke overskrider Mbal multipliceret med 1,6.

Vederlag
Der skal under projektering af vederlag tages hensyn til betonens svind og krybning, f.eks. ved at indlægge glideleje i den ene ende. Endvidere skal der tages hensyn til ændringer af pilhøjden og den dermed følgende vinkeldrejning ved vederlaget. Ved lejetryk over ca. 10 – 12 MPa skal vederlagsforhold vurderes, og der skal evt. udføres særlige foranstaltninger. Dette kan aftales med BETONELEMENTs projekteringsafdeling.

Pilhøjde
Deformationer og pilhøjder beregnes med de sædvanlige elasticitetsteoretiske formler. Der regnes med urevnet tværsnit, hvorfor det skal sikres, at den karakteristiske revnekapacitet ikke er overskredet. Ellers vil deformationer blive væsentlig større end beregnet.

De beregnede deformationer baseres på den oplyste lasttilfælde – en jævn fordelt last. Da dimensionsgivende lasttilfælde oftest overstiger de aktuelt forekomne laster, vil nedbøjninger typisk være mindre end de beregnede, og pilhøjde kan ende større end beregnet.

Pilhøjde-beregningerne er vejledende baseret på ca. 14 dages lagring, og de endelige pilhøjder vil variere som følge af lagringsbetingelser, modenhed mm. Som hovedregel +/- 50 %, min +/- 10 mm, i forhold til angivne værdier.

Specielt ved lange bjælker med relativ ringe højde bør leveringspilhøjden tages i betragtning ved projekteringen. Ved udformning af tilstødende konstruktioner kan det på tilsvarende vis være nødvendigt at tage hensyn til bjælkernes nedbøjning forårsaget af belastningerne. Her bør en vurdering af den samlede konstruktion (evt. med sammenstøbning med dækfuger) danne grundlaget.

Skivevirkning
Der kan etableres skivevirkning i det massive dæk ved sammenstøbning i fugerne. Fugearmering dimensioneres som ved huldæk.

Brand
Der foretages en projektspecifik brandeftervisning af de massive dæk, hvis det er krævet i projektet.

Normalt vil dækkene kunne dimensioneres til REI 60 A2. For dæk, der ikke er udnyttet fuldt, kan REI 120 opnås.