Før du gør brug af vores hjemmeside, beder vi dig læse disse vilkår og betingelser for brug omhyggeligt. Ved at bruge hjemmesiden godkender du vilkårene og betingelserne. De nedenstående vilkår og betingelser er gældende for alle CRH Concretes hjemmesider:


Ejendomsret

Hjemmesiden ejes og drives af CRH Concrete A/S, som er et dansk aktieselskab med hovedkontor i Viby Sjælland.

Brugerlicens
Du er naturligvis velkomme til at surfe rundt på vores hjemmeside www.betonelement.dk. Vi giver dig tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at du uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale, og forudsat, at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres.

Du må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra CRH Concrete på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af vores hjemmeside; herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet på hjemmesiden må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (framing).

Brugen af hjemmesiden er ensbetydende med din godkendelse og accept uden ændring af forbuddene, vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere må du på ingen måde bruge hjemmesiden til formål, der er retsstridige, umoralske, ulovlige, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændige, pornografiske eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

Links til og fra andre materialer
CRH Concrete kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. CRH Concrete har ingen kontrol over de linkede hjemmesider og er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til en sådan linket hjemmeside. CRH Concrete giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og CRH Concrete forbeholder sig ret til at anføre dette på hjemmesiden. CRH Concrete forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Ønsker du at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, sker dette på dit eget ansvar.

Tredjemand må kun foretage hyperlinks til startsiden på denne hjemmeside. Links til underliggende sider må kun ske efter CRH Concrete’s forudgående skriftlige godkendelse.

Indhold
CRH Concrete er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af vores hjemmeside og med at sørge for, at indholdet er korrekt og ajourført. Ændringer på hjemmesiden vil ske uden forudgående varsel. CRH Concrete garanterer ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.

Besøgende på hjemmesiden accepterer, at CRH Concrete er fritaget for ethvert ansvar for hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

Immaterielle rettigheder
Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og tilhører CRH Concrete. Visse navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra CRH Concrete eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på hjemmesiden.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af hjemmesiden er forbudt.

Databeskyttelse
CRH Concrete indsamler og anvender informationer om brugeres adfærd på hjemmesiden til statistiske og marketingrelaterede formål. Du har ret til at modsætte dig anvendelsen af dine data til marketingrelaterede forhold og har ret til uden beregning at få adgang til personlige data og til at rette sådanne data. For yderligere information omkring de data, som CRH Concrete indsamler, og de forholdsregler, CRH Concrete tager for at beskytte brugerdata, henvises til “Beskyttelse af persondata”.

Ansvar
Brugen af og besøg på hjemmeside foregår på eget ansvar. CRH Concrete garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne Hjemmeside, og informationerne, on-line applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. CRH Concrete fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på vores hjemmeside, er CRH Concrete på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne hjemmeside eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse
Alt materiale og indhold på denne hjemmeside stilles til rådighed “som beset” uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art herunder garanti for, at en vare er salgbar, uden krænkelse af nogens immaterialret eller egnethed til noget bestemt formål. Der påhviler i intet tilfælde CRH Concrete nogen erstatningspligt for skader af nogen art (herunder for eksempel avancetab, driftstab, tab af informationer), som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Dette gælder selv om CRH Concrete måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt.

Da visse retssystemer forbyder udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader og/eller hændelige skader, er det muligt, at ovenstående begrænsning ikke gælder for dig. Endvidere garanterer CRH Concrete ikke for korrektheden eller fuldstændigheden af informationerne under linkede hjemmesider, som er blevet stillet til rådighed af tredjemand.

Produktordrer
CRH Concrete vil bestræbe sig på at opfylde alle ordrer, men vi kan ikke garantere, at et hvilket som helst produkt vist på denne hjemmeside forefindes. CRH Concrete forbeholder sig retten til, når som helst og uden varsel, at ophæve salget af et hvilket som helst produkt, der måtte være opført på hjemmesiden.

Opdateringer
Vi forbeholder sig ensidigt retten til, når som helst, at opdatere, omforme og ændre “Beskyttelse af persondata”. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere og læsere af CRH Concrete’s hjemmesider.

Softwarelicenser
Du har ingen rettigheder til ejendomsretligt beskyttet software og dertil hørende dokumentation eller nogen tilføjelse eller ændring dertil, som måtte være stillet til din rådighed, for at du kan få adgang til bestemte områder på hjemmesiden. Du må ikke videregive, overdrage eller overføre nogen licensret, som CRH Concrete har overdraget til dig, og ethvert forsøg på at overdrage eller overføre en sådan licens vil være ugyldig. Du må ikke på anden vis kopiere, distribuere, ændre, omkonstruere eller fremstille afledede produkter af sådan software.

Bestemmelser om lovvalg og værneting
Du er indforstået med, at disse vilkår og din brug af hjemmeside reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

Du erklærer dig herved indforstået med, at domstolene, de administrative myndigheder og andre organisationer til løsning af tvister i Danmark er enekompetente og rette værneting i enhver tvist, som (a) udspringer af, vedrører eller har forbindelse med hjemmesiden og/eller disse vilkår, hvori (b) denne hjemmeside og/eller disse vilkår er et stridspunkt eller et væsentligt moment, eller hvori (c) der refereres til denne hjemmeside og/eller disse vilkår, er omtalt i et skrift, der er indgivet til en domstol, voldgiftsret, administrativ myndighed eller anden organisation til løsning af tvister.

CRH Concrete har ved oprettelsen og vedligeholdelsen af hjemmesiden bestræbt sig på at overholde alle lovmæssige krav, som vi er bekendt med, men garanterer ikke, at materiale på denne hjemmeside er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug i nogen bestemt jurisdiktion. Du er selv ansvarlig for overholdelsen af gældende lov. Enhver anvendelse i modstrid mod denne bestemmelse eller en hvilken som helst bestemmelse i disse vilkår sker for din egen regning og risiko. Hvis dele af disse vilkår er ugyldige eller uden retskraft ifølge gældende ret, vil en sådan ugyldig eller ikke retskraftig bestemmelse anses for at være afløst af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som er nærmest til at svare til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse vilkår vil være gældende for sådan anvendelse.